Europa's grootste online paardenmarkt

Algemene voorwaarden

INSTRUCTIE VOOR HERROEPING
Mits u als consument op grond van wettelijke bepalingen te handelen, heeft u het volgende

Herroepingsrecht
U kan uw toestemming geven tot deze AVV en tot de daarmee afgesloten gebruiksovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstform (brief, e-mail) herroepen. De termijn begint na ontvangs van deze inlichting in tekstform, maar niet voor de sluiting van het contract en ook niet voor vervulling van onze informatieverplichting op grond van artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 Abs. 1 en 2 EGBGB als ook one verplichtingen op gond van § 312g lid 1 alinea 1 BGB. Voor behoud van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. Schrijf hiervoor uw herroep en stuur hem op naar het adres die in het impressum vermeld staat of stuur een e-mail naar support@ehorses.nl me het trefwoord "herroep op grond van echt op herroeping".

Herroepingsgevolgen
In het geval van een doeltreffende herroeping dienen prestaties van beide partijen terug e worden gegeven en idien van gebruik (b.v. rente) terug te geven. Dit kan leiden tot contractuele betalingsverplichtingen m.w.b. de tijd voor/tot de heroeping die moeten worden vervuld. Verplichtingen m.w.b. de terugbetaling van verichte betalingen dienen binnen 30 dagen vervuld te worden. De termijn begint voor u me de verzending van de herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst van deze.

Specifieke instructies
Uw herroepingsrecht geldt niet meer indien het contract van beide partijen op uw op uitdrukkelijk verzoek volledig is voldaan, voordat u uw heroepingsrecht heeftuitgoefent.

Eind van de herroepingsverklaing

Deze gebruikershandleiding heeft het doel om ehorses tot een veilige plek voor kopers en verkopers te maken.

DE HIERONDERSTAANDE BESCHRIJVING, GEEFT WEER ONDER WELKE VOORWAARDEN U DE WEBSITE www.ehorses.nl KUNT GEBRUIKEN. MET HET ACTIVEREN VAN UW ADVERTENTIE/RECKLAME OP ONE SERVER GAAT U AKKOOORD MET ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Mocht u vragen hebben over de algemene voorwaarden, waarop u op onze website geen antwoord kunt vinden, dan kunt u ons een e-mail sturen met daarin uw vraag: support@ehorses.nl Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder de redenen te noemen. De gewijzigde voorwaarden worden u twee weken voordat ze in werking treden per e-mail toegezonden. Als u in deze twee weken geen bezwaar heeft gemaakt, dan gelden deze veranderende voorwaarden als geaccepteerd. In de e-mail met de gewijzigde voorwaarden wordt u nogmaals geattendeerd op de regel dat u binnen twee weken bezwaar moet indienen. Als u bezwaar indient, worden de advertenties/reclames van u weggehaald.

1. Over de Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van ehorses, dan ontvangt u een e-mail waarin u nogmaals de nieuwsbrief moet bevestigen. (Dubbele opt-in methode) (Uitzondering: u bent bereids aangemeld in onze nieuwsbriefdatabase of u heeft zich afgemeld). Na bevestiging ontvangt u regelmatig de ehorses-nieuwsbrief en extranieuwsbrieven van onze reclamepartners. Het abonnement van de informatiemails kan op ieder gewenst moment, zelfstandig door de gebruiker beëindigd worden. Informatie hierover vind u in iedere nieuwsbriefe-mail. Iedere gebruiker kan zich definitief verwijderen uit onze nieuwsbriefdatabase en ontvangt daarmee geen nieuwsbrieven meer.

2. Advertenties maken

De website van ehorses mag zowel door privépersonen als ook door ondernemers gebruikt worden, zolang deze handelingsbekwaam zijn. Minderjarige mogen de website ehorses niet gebruiken. Iedere aanbieder mag maximaal één ehorses account hebben. Het is verboden met verschillende e-mail adressen meerdere accounts aan te maken, om zo bijvoorbeeld kosten te besparen. Bij misbruik, heeft ehorses het recht om de accounts en de daarbij horende advertenties te wissen; onafhankelijk ervan of deze al betaald zijn of niet. De kosten hiervan worden niet vergoed. De looptijd van een advertentie is afhankelijk van het gekozen pakket. Voor Topseller gelden de Algemene voorwaarden voor Topseller. ehorses heeft het recht – zonder reden te noemen – de activering van een advertentie te weigeren, of uit de server te verwijderen. Een afwijzing/verwijdering gebeurt enkel als de adverteerder de gebruikersvoorwaarden overtreed (o.a. jeugdbescherming, pornografie, bedrog). Er wordt geen bericht over de afwijzing/verwijdering verstuurd.

3. Betalen

De kosten van de advertenties worden aangegeven in de actuele prijslijsten. De prijzen kunt u van de Prijstabel over nemen. Bij het gebruik van een betaalde dienst van ehorses ontvangt u meteen een factuur per e-mail. De weergegeven prijs voor standaardaanbieders en Topseller zijn inclusief de wettelijk vastgestelde belastingen (BTW). Als standaardaanbieder van ehorses heeft u de keus tussen verschillende betalingsmogelijkheden: Automatische incasso, Credit card en Pay Pal.

4. Handel plaats

ehorses is alleen een handelsplek voor verkopers en kopers van verkoopadvertenties, waarvan de aanbieding niet in strijd is met wettelijke of onze eigen gebruikersvoorwaarden. Bij de aankoop is ehorses zelf geen partij in het koopcontract; deze komt uitsluitend tot stand tussen koper en verkoper. De contractafsluiting vindt ook uitsluitend plaats tussen deze twee partijen. Hierdoor heeft ehorses geen invloed op de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden artikelen/paarden, op de juistheid en waarheid van de aanbiedingen of de toestemming van de verkoper, de artikelen te verkopen of de mogelijkheid van de koper het te kopen. Ehorses kan de naleving van de overeenkomst niet controleren.

5. Plichten van de verkoper

De koper moet zijn verkoopaanbod in de juiste categorie indelen en naar waarheid en volledig beschrijven. Hierbij moeten alle koopbeslissende belangrijke eigenschappen en kenmerken zoals fouten, die de waarde van het aangeboden paard niet alleen verminderd, naar waarheid aangeven worden. Bovendien moet de verkoper duidelijke informatie geven over het eigendom van het paard, zijn bevoegdheid en leveringsmogelijkheden. Het verkoopspaard mag met woorden, tekeningen en foto’s beschreven worden. De beschrijving, tekeningen en foto’s mogen geen reclame bevatten voor iets anders dan het aangeboden paard, in het bijzonder niet door links naar een eigen homepage. U mag geen wetten of richtlijnen overtreden (in het bijzonder copyright rechten, auteursrechten, consumentenrecht of concurrentie wetgeving en discriminatieverbod etc.). Ehorses behoud zich het recht om een advertentie in een andere categorie te plaatsen dan aangegeven door de verkoper.

6. Handelsprincipes

Alle aanbiedingen en aanvragen mogen alleen in eigennaam gedaan worden.

7. Contractsluiting

De contractsluiting vindt plaats tussen de koper en verkoper en onafhankelijk van ehorses. Ehorses is niet aansprakelijk en geeft geen garantie over de contracten, zakelijk vermogen, kredietwaardigheid van de koper, evenals de juistheid van de door de verkoper gegeven informatie.

8. Lijst met verboden waren

Het is verboden artikelen aan te bieden, die op de wettelijk verboden lijst staan of goede manieren schendt. De volgende producten mogen in het bijzonder niet aangeboden worden: Gestolen artikelen en namaakproducten, land en landrechten, artikelen, auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten, privacy rechten of privacy rechten van derden, propaganda artikelen en symbolen van nationaalsocialistische organisaties, moreel schadelijke teksten voor jeugd, pornografie, kind- en dierpornografie, schot -, snij- en steekwapens van welke aard dan ook, dierlijke producten en preparaten van beschermde diersoorten, menselijke organen, waardepapieren (aandelen, enz.) en leningen. ehorses behoud zich het recht zulke aanbiedingen zonder opgave van reden te verwijderen.

9. Privacybeleid / Info- Nieuwsbrief e-mails / auteursrechten

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wijzen wij erop dat we in overeenstemming met § 33 BDSG uw gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met deze regelgeving betreffende gegevensbescherming en / of gebruikt worden. Met de activering van uw advertentie of met een aanvragen over een advertentie verklaart u zich hiermee akkoord, tot op een herroeping of nieuwe advertentie, nieuwsbrieven, e-mails / informatie e-mails van ehorses incl./of met aanbiedingen aan de door u bij de advertentie ingegeven e-mailadres te ontvangen. De herroeping hiervan kan op ieder gewenst moment gedaan worden via een link die in de betreffende e-mail staat. Advertenties kunnen met foto’s geïllustreerd worden. De aanbieder verplicht zich hiermee, alleen foto’s te gebruiken die in de ehorses databank mogen komen, en die onbeperkt gebruikt mogen worden en waar geen rechten van derde – met name auteursrechten – op zitten. Gebruikt de aanbieder catalogusafbeeldingen, dan moet dat apart vermeld worden en is er toestemming nodig van de auteur.

10. Uw informatie

Uw informatie omvatten alle informatie, die u andere gebruikers in het kader van aanbiedingen, zoekopdrachten of lijsten in het openbare bekendmaakt of via de e-mail ter beschikking stelt. Let u alstublieft in samenhang met uw persoonlijke gegevens op het volgende: Voor uw informatie bent u alleen verantwoordelijk. Ehorses is alleen passief betrokken als drager van de online-verspreiding en openbaarmaking van uw informatie. Ehorses controleert uw informatie niet en ook niet die van andere gebruikers. U bent verplicht dat uw informatie correct en naar waarheid is ingevuld en dat deze geen wetten of rechten schenden. Ehorses heeft het recht, om naar eigen mening noodzakelijke en passende maatregelen te ondernemen indien de opvatting bestaat dat ehorses aansprakelijk gesteld kan worden voor informatie die (geheel of gedeeltelijk) schadelijk is, en kan leiden tot verlies van klanten en diensten van ehorses of andere leveranciers of als uw gegevens de voorwaarden van ehorses schenden.

11. Systeem Integratie

U bent niet gerechtigd om mechanismen, software of andere routines te gebruiken om het functioneren van de website ehorses te verstoren of dit te proberen. U mag geen maatregelen nemen om een onredelijke of overmatige belasting van de infrastructuur van ehorses op te wekken. De inhoud van de pagina’s van ehorses mogen niet zonder schriftelijke of via de e-mail gegeven toestemming van ehorses en andere auteursrechters gekopieerd, verspreid en ook niet op andere manieren gebruikt worden. Dit geld ook voor het kopiëren van Robot/Crawler-Zoekmachines en andere automatische mechanismen.

12. Schending van deze Gebruiksvoorwaarden/beëindiging

Bij Schending van deze Gebruiksvoorwaarden, verstoot tegen wettelijke voorschriften, tegen rechten van derde of uit andere zakelijke terechte redenen is ehorses gerechtigd, u meteen een waarschuwing te sturen, uw advertentie/vraag weg te halen, onbeperkt uit te sluiten of te beëindigen. Bovendien is ehorses gerechtigd informatie die u achtergelaten heeft op pagina’s van ehorses te verwijderen. Ehorses onthoudt zich uitdrukkelijk van verdere aansprakelijkheid.

13. Garantie

De pagina’s en dienstverleningen van ehorses worden zonder controle op garantie of beloftes met betrekking op verkrijgbaarheid en kwaliteit verleend. Ehorses houdt zich het recht voor om op ieder moment en zonder opgave van reden de webpagina te veranderen.

14. Beperking van aansprakelijkheid

onafhankelijk van de wettelijke reden zal ehorses alleen dan aansprakelijk gesteld worden als schade ontstaan is door 1) schending van belangrijke contractuele verplichtingen (kardinale plichten) op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of 2) opzettelijk of door grof nalatigheid pagina’s van ehorses ontstaan. Een aansprakelijkheid voor indirecte schade en misgelopen winst door ehorses bestaat alleen, als zulke schade 1) door schending van belangrijke contractuele verplichtingen (kardinale plichten) op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of 2) opzettelijk of grof nalatende door wettelijke vertegenwoordigers van ehorses of van leidinggevende medewerkers veroorzaakt zijn, of 3) als schade is ontstaan door afwijking van een toegezegde eigenschap.

15. Vrijstelling

U stelt ehorses vrij van alle aansprakelijkheid van derde tegen ehorses vanwege hun schending van rechten of vanwege overtredingen als gevolg van aanbiedingen en/of de inhoud die u hebt ingesteld op de ehorses website. U neemt in dit verband ook de kosten van juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechtelijke kosten en advocaatkosten op zich.

16. Algemene naleving van wetten

U bent hier verplicht om de geldende wetten, voorschriften en andere staat wetgevingsbesluiten na te leven, die op uw gebruik van ehorses dienstverleningen en uw aanbiedingen, vragen en ook uw koop en verkoop van artikelen van toepassing zijn.

17. Mededeling

Verschillende verklaringen, die een partij met andere in samenhang met een overeenkomst moet overdragen, moeten schriftelijk of via e-mail gedaan worden. Het e-mailadres van ehorses is support@ehorses.nl. ehorses behoudt zich het recht om dit e-mailadres naar eigen inzicht te veranderen.

18. Algemene regels

Deze overeenkomst valt onder het Duitse recht en sluit aan bij de UN-Kooprecht. Als het bij u om een volgens het wetboek koopman, een openbare wettelijk vastgoed of een rechtspersoon die handel in het openbare wetten, wordt Georgsmarienhütte(of bevoegde rechtbank)als exclusieve rechtbank voor alle onenigheid overgenomen worden. Indien een besluit van deze overeenkomst niet in geldig is, blijven de overige bepalingen wel van kracht. Met het gebruik van deze website gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden van ehorses.

i
ehorses gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.