Europa's grootste online paardenmarkt

braver 4j. Wallach mit Perspektive

Inseratsbild
 
 
 
Paard te koop
ID: 1609312
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Hannoveraan
Ruin
4 Jaar
172 cm, Stokmaat
Donkerbruin
17-3-2019
BM Sportpferde Fokkersgemeenschap
66130 Saarbrücken Duitsland
9
+49 (0)15901105462
+49 (0)15901105462
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (6)
Paard te koop
1609312
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000
Hannoveraan
Ruin
4 Jaar
172 cm
Donkerbruin
Dressuur
Springen

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
hier steht ein schöner grossrahmiger 4 j. Wallach mit 3 sehr guten Grundgangarten zum verkauf direkt vom züchter er wird gerade angeritten und ist absolut brav,sehr gelehrig und eher ruhig.
momentan stehen alle im fellwechsel.

Sollten Sie ein älteres Pferd suchen, sprechen Sie uns an....
Was uns sehr wichtig ist, wir legen großen Wert darauf, dass unsere Pferde von seriösen Züchtern kommen. Es geht uns nicht darum, ein Pferd schnell zu verkaufen, es ist doch viel wichtiger das Pferd und der eventuelle neue Besitzer gut harmonieren. Aus diesem Grunde raten wir, wenn wir der Meinung sind das es nicht passt auch von einem kauf ab, denn schlechte Erfahrungen haben nicht nur für den Kunden im weiteren Verlauf Konsequenzen. Es Lebewesen und wir haben während sie bei uns sind die Pflicht und die Verantwortung ihnen gerecht zu sein und für sie das  bestmögliche zuhause zu finden, dass Mensch und Tier die Chance haben in eine erfolgreiche stressfreie Zukunft zu blicken.
Stellen wir fest, dass ein Pferd für uns Moral nicht zu verkaufen ist, müssen wir es leider wieder zu seinem Besitzer schicken.
Ehrlichkeit ist uns enorm wichtig, es tut uns oft auch sehr leid da wir alle sehr gern haben da wir keine Händler sondern Vermittler sind, ist es unsere Pflicht das Beste für Züchter und Kunden zu erarbeiten. An dieser Stelle sollte immer das Wohl des Tieres im Vordergrund stehen und nicht der Profit!

Da unsere Züchter auch Stuten haben die aus der Zucht genommen werden, diese sind dann schon 7 und älter, angeritten haben aber keine sportliche Karriere oder entsprechende Erfolge gehabt, es sind aber die besten Freizeitpartner.
Auf die Gesundheit der Tiere legen wir großen Wert.
Hier im Saarland haben wir meistens ca 10-15 Verkaufspferde die direkt vom Züchter verkauft werden die lediglich bei uns  stehen alle unsere Pferde wurden im Großraum Oldenburg/Ostfriesland gezogen.
Weiter haben wir immer ca. 50 Pferde im Angebot die direkt bei den Züchtern im Norden stehen. Sollten Sie etwas ganz besonderes suchen, sprechen Sie uns an.
Wir verfügen über sehr gute Kontakte zu seriösen Züchtern, bei denen „EHRLICHKEIT“ noch an oberster Stelle steht.

 
Ich möchte auch anmerken, dass unsere Pferde ausschließlich von Amateuren betreut werden,  so kann jeder unsere Pferde nachreiten. Unser Bereiter mit klassischer Reitausbildung reitet die Pferde ebenfalls teilweise mit.

Haben Sie Fragen? Kein Problem, einfach anrufen oder mailen.....
01590-1105462
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

 
This text has been translated automatically.
here a nice big creamy stands 4 j. Wallach with 3 very good gaits to the sale directly from the breeder he is just ridden and is absolutely good, very docile and quiet.
all are currently in the shedding.

Should you find an older horse, contact us...
Is something very important to us, we place great value on getting our horses from reputable breeders. It is not about to sell a horse quickly, it is, but more importantly the horse and the eventual new owner well harmonize. For this reason we advise that when we are of the opinion that it doesn't fit either purchase one, because bad experiences have consequences not only for the customers in the course. Creatures and we have while they are with us the duty and the responsibility to be fair to them and for them the best possible home to find that man and animal have a chance to look into a successful, stress-free future.
We determine that a horse for us is not to sell morality, we must send unfortunately again it to its owner.
Honesty is enormously important to us, it does we have often also very sorry there very much all because we are not dealers, but brokers, it is our duty to work out the best for breeders and customers. This point should be always the welfare of the animal in the foreground and not the profit!

Since our breeders have taken out of the breeding also Mares, these are already 7 and older, ridden on but no career or relevant achievements have had, but it is the best leisure partners.
On the health of the animals, we attach great importance.
We have here in the Saarland mostly ca 10-15 horses for sale which are sold directly from the breeder who are only with us all our horses were moved to the greater Oldenburg / Ostfriesland.
Of next we have about 50 horses on offer which are available directly from the growers in the North. Should you find something special, contact us.
We have very good contacts to reputable breeders, which is "Honesty" still at the top.


, I would also remind that our horses are cared for exclusively by amateurs, so each can after riding our horses. Our conditioner with classical riding training rides the horses also partially with.

Have you any questions? No problem, just call or email...
01590-1105462
We are happy to help you.

Deze tekst werd automatisch vertaald.
hier een leuke grote romige stands 4 j. Wallach met 3 goede gangen tot de verkoop direct van de kweker die hij net is gereden en is absoluut goed, zeer meegaand en rustig.
allemaal op dit moment in het vergieten.

Indien u een oudere paard vindt, contacteer ons...
Is iets heel belangrijk voor ons, wij hechten grote waarde op het verkrijgen van onze paarden van gerenommeerde fokkers. Het is niet over een paard om snel te verkopen, het is, maar wat nog belangrijker is het paard en de eventuele nieuwe eigenaar goed te harmoniseren. Om deze reden is het aan te raden dat wanneer wij van mening zijn dat het niet of aankoop past, omdat slechte ervaringen gevolgen niet alleen voor de klanten in de cursus hebben. Wezens en we hebben terwijl ze bij ons de plicht zijn en de verantwoordelijkheid om te zijn eerlijke voor hen en voor hen het beste mogelijke thuis om te vinden dat mens en dier hebben een kans om te kijken naar de toekomst van een succesvolle, stressvrij.
Wij bepalen dat een paard voor ons is niet te verkopen van de moraal, we helaas opnieuw verzenden het naar zijn eigenaar.
Eerlijkheid is enorm belangrijk voor ons, het doet vaak ook hebben wij verontschuldigen ons er ten zeerste alle omdat we niet dealers, maar makelaars, het is onze plicht om te werken het beste voor fokkers en klanten. Dit punt moet altijd het welzijn van het dier in de voorgrond en niet de winst!

Aangezien onze kwekers hebben onttrokken aan het fokken Mares, deze zijn ook al 7 en oudere, gereden op maar geen carrière of relevante resultaten hebben gehad, maar wel de beste recreatieve partners.
Op de gezondheid van de dieren, hechten we veel belang.
Wij hebben hier in het Saarland meestal ca 10-15 paarden te koop die worden verkocht direct van de kweker die alleen bij ons alle onze paarden werden verplaatst naar de grotere Oldenburg / Ostfriesland.
Van volgende hebben we zo'n 50 paarden aangeboden die direct beschikbaar via de telers in het noorden zijn. Contacteer ons indien u vindt iets speciaals,.
Wij hebben zeer goede contacten met gerenommeerde fokkers, die "Eerlijkheid" is nog steeds aan de top.


, ik zou er ook aan herinneren dat onze paarden zijn verzorgd uitsluitend door amateurs, zodat elk kan na het rijden van onze paarden. Onze conditioner met klassiek paardrijden opleiding rijdt de paarden ook gedeeltelijk met.

Heb je vragen? Geen probleem, maar bel of email...
01590-1105462
We zijn blij om u te helpen.

plaats
66482 zweibrücken
Duitsland

AfstammingFokkersgemeenschap
BM Sportpferde

66130 Saarbrücken Duitsland
+49 (0)15901105462
+49 (0)15901105462
Wij spreken:  de en

Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Recreatiepaarden
Hunter
Springpaarden
Eventing paarden
Hannoveraan
Oldenburger
Holsteiner
66130%20saarbruecken
Meer advertenties (6) b
Platina
met video
Oldenburger, Ruin, 6 Jaar, 175 cm, Bruin
V: LYJANERO | MV: ACORD II

Springen - Dressuur - Recreatief - Hunter
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000

Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Merrie, 4 Jaar, 163 cm, Bruin
V: FÜRSTEN-LOOK | MV: LANDSIEGER I

Dressuur - Recreatief - Springen
BM Sportpferde
DE-66482
Zweibrücken
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000

Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Ruin, 4 Jaar, 164 cm, Bruin
V: CARRY GOLD | MV: LAURENT

Dressuur - Recreatief - Springen
BM Sportpferde
DE-28195
Bremen
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Advertentie bewaren
Platina
Hannoveraan, Hengst, 1 Jaar, 140 cm, Vos
V: FIGARI | MV: LAURIES CRUSADOR XX

Springen - Dressuur
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie B
€ 2.500 tot 5.000

Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Merrie, 4 Jaar, 163 cm, Donkerbruin
V: WELTJUNGE | MV: RUBINO ROSSO

Dressuur - Recreatief - Springen
BM Sportpferde
DE-66482
Zweibrücken
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Merrie, 6 Jaar, 170 cm, Bruin
V: AMPERE | MV: BUENOS AIRES

Dressuur - Recreatief - Springen - Eventing
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
vraagprijs € 14.500
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ...meer
9 n r
i